top of page

Nowe rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania

W Dzienniku Urzędowym RP opublikowano rozporządzenia dotyczące uposażenia formacji podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli Policji i Straży Granicznej, zakładające podwyższenia grup zaszeregowania dla funkcjonariuszy na najniższych etatach. Wejście w życie tych zmian to wynik porozumienia, podpisanego między MSWiA a związkami zawodowymi, jeszcze we wrześniu 2021 roku. Choć na dokumenty nadal czekają mundurowi z Państwowej Straży Pożarnej, to zapewne opublikowane zostaną one w ciągu najbliższych dni, a zmiany będą obowiązywać już we wszystkich tych formacjach, i to z mocą od początku bieżącego roku. Zmiana systemu Jak to zwykle bywa, ze względu na fakt, że jest to najliczniejsza formacja, największe zmiany dotyczą Policji – i to aż ok. 89 tys. jej funkcjonariuszy. Po pierwsze, policjanci pełniący służbę w 2, 3 i 4 grupie (zgodnie ze stanem na 1 stycznia 2022 roku) obligatoryjnie otrzymają prawo do wyższej grupy zaszeregowania (choć dokument wskazuje wyjątki). Awans ten dotyczy również mundurowych z 5 grupy, ale tu zasady są szczególne, ze względu na jej liczebność. Funkcjonariuszom tym zagwarantowano prawo do 6 grupy, ale w czterech etapach, tj. z 1 stycznia 2022 r., 1 stycznia 2023 r., 1 stycznia 2024 r. albo 1 stycznia 2025 r. (co roku 25 proc. policjantów). Podstawą ustalenia, któremu mundurowemu przysługuje wyższa grupa zaszeregowania w jakim terminie, jest imienny wykaz. Podział policjantów na grupy jest dokonywany z uwzględnieniem stażu służby w Policji oraz oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru i zakresu oraz rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych. Po drugie, w przypadku Policji część zmian jest systemowa, bowiem w konsekwencji modyfikacji wprowadzonych w rozporządzeniu (w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat), policjanci pełniący służbę na stanowiskach zaszeregowanych w grupach od 2 do 7 mają prawo do wyższych grup zaszeregowania, a w konsekwencji prawo do wyższych mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości miesięcznych stawek kwotowych uposażenia zasadniczego oraz prawo do wyższych policyjnych stopni etatowych, co z kolei ma przełożenie na uprawnienia uzależnione od posiadanego policyjnego stopnia etatowego (m.in. możliwość mianowania na wyższy stopień policyjny), po określonym czasie. Dokument przewiduje, że uzyskanie przez policjanta prawa do wyższej grupy zaszeregowania co do zasady uzależnione jest od upływu okresu 4 lat służby na tym samym stanowisku służbowym, przy czym do tego okresu nie jest wliczany okres przed 1 stycznia 2022 r. Upływ wymaganego czasu skutkuje obligatoryjnym nabyciem przez policjanta prawa do wyższej grupy zaszeregowania bez konieczności wydawania przez właściwego przełożonego decyzji w tym zakresie. W pierwszej kolejności będzie ona ustalana w odniesieniu do grupy zaszeregowania stanowiska, na którym policjant pełni służbę i jest to grupa bezpośrednio wyższa. Dzięki takiemu rozwiązaniu, jak czytamy w dokumentach, policjant pełniący służbę np. na stanowisku zaszeregowanym w grupie 3, z upływem 4 lat służby na tym stanowisku, nabywa prawo do 4 grupy zaszeregowania. Policjant, który z upływem wymaganego okresu służby uzyskał wyższą (o jeden stopień) grupę zaszeregowania, nabywa prawo do kolejnej wyższej grupy zaszeregowania z upływem każdego kolejnego okresu 4 lat służby na tym samym stanowisku. W trybie tym możliwe jest uzyskanie prawa maksymalnie do 8 grupy zaszeregowania.

 

Comments


bottom of page